צייר-צליין

מסעות מחקר וגעגוע


טקסט לתערוכה

אליעזר זוננשטיין